Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 8080
4675 Kristiansand

Telefon: 938 52 567
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Antallet muslimer i Norge er doblet de ti siste årene

Publisert 04/12/2019

I dag er 175.500 muslimer i Norge registrert som medlemmer i muslimske trossamfunn, en økning på nesten 90 prosent de siste ti årene. I 2009 var tallet 92.700. Det viser tall Statistisk sentralbyrå la fram tirsdag. Økningen fra 2018 til 2019 er på 5,2 prosent.

Samtidig har antallet medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke økt fra 431.000 til 678.000 de siste ti årene, noe som er en økning på 57 prosent.

Om lag 54 prosent av de 678.000 er medlem av et kristent trossamfunn, nesten 26 prosent i et muslimsk samfunn og om lag 14 prosent var medlem i et livssynssamfunn. Av de drøyt 96.000 registrerte medlemmene i livssynssamfunn sto Human-Etisk Forbund alene for 91.300.

Kilde: NTB/Dagen 4.12.

Konferanse om forfulgte kristne

Publisert 02/12/2019

Den ungarske regjeringen samlet i forrige uke en stor gruppe kirkeledere fra Midtøsten og Nord-Afrika til konferanse om forfulgte kristne. Mange av kirkelederne delte statsminister Orbáns kritikk av vestlige politikere, som de mener har gjort for lite for å hjelpe kristne som forfølges for sin tro, skriver Dagen 2.12.

Statsminister Victor Orbán var selv en av konferansens hovedtalere. Han forsikret deltakerne om at kristne som forfølges for sin tro, har Ungarns støtte. På konferansen advarte han mot at mengder av radikale islamister har kommet til Europa gjennom illegal immigrasjon, og at dette kan komme til å endre kontinentet. I talen understreket han at Europa bare kan reddes hvis kontinentet finner tilbake til sin kristne identitet.

– Det vi ser i Ungarn er en bruk av kristendommen som identitetsmarkør og markør for nasjonal tilhørighet, mer enn at kristendommen blir brukt som trosgrunnlag og etisk veileder, sier Øyvind Håbrekke, faglig leder i tankesmien Skaperkraft. Han understreker at han deler engasjementet for å verne om Europas kristne arv og tradisjon.

– Men skal vi ta den kristne arven på alvor, forplikter det til engasjement for alle forfulgte, ikke bare kristne. Derfor blir det ikke troverdig når en engasjerer seg så sterkt for kristenforfølgelse, men er opptatt av å stenge grensene for andre som trenger beskyttelse – og begrunner dette med at en vil ta vare på sin egen kristne tradisjon, fortsetter Håbrekke.

Å ha et engasjement for alle forfulgte, er likevel ikke identisk med naivitet og åpne grenser. Man kan gjerne ønske en streng regulering av innvandringen, presiserer Håbrekke.

Advent

Publisert 01/12/2019

Desember-andakten er skrevet av Magne Ekanger

Advent betyr frelsarens kome eller Herrens kome, og tida før jul er ei svært fin tid til å lesa og høyra om Han som kom slik Gud hadde sagt. Men då tida var fullkomen, sende Gud Son sin, fødd av ei kvinne, fødd under lova, for at han skulle kjøpa fri dei som var under lova, så dei skulle få barnekår (Gal 4,4f).

At Jesus skulle koma, vart lova av Gud alt på den dagen då mennesket vart ført til fall av slangen. Då sa Gud til slangen: Og eg vil setja fiendskap mellom deg og kvinna, mellom di ætt og hennar ætt. Han skal krasa hovudet ditt, og du skal krasa hælen hans (1 Mos 3,15).

Det vesle barnet i Betlehem var Gud komen i kjøt til jord. Kjenner du denne Jesus? Er han meir for deg enn eit lite vakkert barn i ei krubbe som vart fødd i usle kår ein gong for om lag 2000 år sidan? Om dette barnet skreiv Ambrosius som levde frå år 334 til 397:

1. Folkefrelsar til oss kom, fødd av møy i armodsdom! Heile verdi undrast på kvi du såleis koma må.

3. Utan synd han boren er som all synd for verdi ber. Han er både Gud og mann, alle folk han frelsa kan.

«Folkefrelsar, Gud og mann», skreiv Ambrosius. Tenk, Gud kom til jorda og vart menneske for å frelsa oss fortapte adamsættlingar. Det var den einaste måten me kunne bli berga frå den evige fortapinga på. Slik måtte Gud ordna vår sak. Han kallar oss i dag, i denne adventtida, til å ta imot den store gåva frå Himmelen, Jesus Kristus, fødd av møy i armodsdom i Betlehem.

Så kjem bodskapen enno ein gong til oss i 2019: I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren (Luk 2,11). Johannes vitna om han som kom og sa: Ved dette vart Guds kjærleik openberra imellom oss, at Gud har sendt sin einborne Son til verda, så vi skal leva ved han. I dette er kjærleiken, ikkje at vi har elska Gud, men at han har elska oss og sendt sin Son til soning for syndene våre (1 Joh 4,9f).

Guds ord er sanning, og difor kan me og vera trygge på at alt Gud har lova, vil henda. Gud har lova at Jesus skal koma att ein dag for å henta alle som kjenner han, og som han kjennest ved. Er du ein av dei? Måtte me alle vera mellom dei Jesus hentar heim til seg i Himmelen.

Velsigna advent og god jul!

Kampen mot malaria

Publisert 30/11/2019

Malaria er en av de mest utbredte og alvorligste sykdommene i Senegal. En rapport fra 2018 viser at det ble registrert ca. 349 000 tilfeller i en befolkning på 15,7 millioner mennesker.

Helseministeren i Senegal har i samarbeid med partnere/givere gitt flere myggnett til alle landets familier som beskyttelse mot malaria. Halvparten av landets befolkning er analfabeter og har ikke fått opplæring i helsespørsmål, og mange er uvitende om sykdommen og dens konsekvenser. Alle initiativ, krefter og penger som er brukt i kampen mot malaria er forgjeves dersom befolkningen ikke ser nytteverdien og tar i bruk de myggnett de har fått.

Håpets hus og kirken i Nioro fikk tildelt 70 000 kr av Sykepleiernes Misjonsring for å drive et helsearbeid i Nioro-regionen. Samtidig ble det fra juli til oktober drevet et opplysnings- og holdningsskapende arbeid i Dabali kommune. Ca. 25 700 mennesker ble berørt av prosjektet. Målet var at minst 90 % av alle familiene i kommunen endret holdninger og praksis, tok i bruk myggnett og slik hindret at de fikk malaria.

Resultatet ble 94,6 %. Ingen døde, og det ble bare registrert ett eneste malariatilfelle på de fem helsestasjonene. Helt utrolige resultater, skriver Herdis Heimdal i Lys over Land nr. 4/2019. Hun retter også en takk til Sykepleiernes Misjonsring som gav Kristen Muslimmisjon denne muligheten til å hjelpe befolkningen i Senegal.

Sulman Hussain om koranbrenning-saken

Publisert 29/11/2019

Vi viser til vårt oppslag 26.11 «Med lua i hånda hos islamistene».

Advokat Sulman Hussain mener at Vebjørn Selbekks kritikk mot norske myndigheters håndtering av koranbrenningen er fullstendig skivebom. Det er helt selvsagt at norske myndigheter må ta avstand fra koranbrenningen, skriver Hussain.

Han mener at kronikken er preget av Selbekks særdeles kritiske holdning til islam og muslimer, og feil premisser blir lagt til grunn som en rød tråd i hele kronikken. Alt dette for å bygge oppunder den virkelighetsforståelse at norske myndigheter har gjort et knefall for islam ved å ta avstand fra koranbrenningen.

Selbekk, som i sin kronikk omtaler Pakistan som et islamistisk diktatur, må nok minnes om at Pakistans nåværende statsminister Imran Khan er demokratisk valgt, i et valg der 106 millioner pakistanere var stemmeberettiget.

Det skal selvsagt vernes om ytringsfriheten. Det blir imidlertid fullstendig galt å forvente at norske myndigheter skal støtte oppunder enhver ytring, mener Hussain. Norske myndigheters oppgave er å legge til rette for ytringsfrihet innenfor straffelovens rammer, også når det gjelder upopulære ytringer og religionskritikk. Dette gjorde man da man tillot SIAN å holde en islam-kritisk appell.

Brenning av hellige bøker er ikke i seg selv ulovlig, men er likevel en forsøpling av debatten, skriver Hussain i VG 29.11.