Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 8080
4675 Kristiansand

Telefon: 938 52 567
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Litt historikk – til inspirasjon og ettertanke!

I boken «Missiologi i dag» er det en interessant artikkel av Jan Opsal om misjon blant muslimer. Her får vi et historisk riss av utviklingen fra 600-tallet frem til i dag. I Abyssinia (Etiopia) skjedde den første omvendelsen vi kjenner til fra islam til kristen tro. Den nyomvendte sa til sine tidligere trosfeller at nå kunne han se klart, mens muslimene fremdeles var som nyfødte hvalper som forsøkte å åpne øynene.

Inntil ca. 1800 var de kristne opptatt av å gjendrive islam, men fra det 19. århundre ble en ny tendens tydelig. Nå gjaldt det spørsmålet om hvordan en kunne vinne muslimer for evangeliet. Opsal nevner Henry Martyn (1781-1812) som den første moderne muslimmisjonær. Han gjorde en bemerkelsesverdig innsats på flere områder. Martyn kjente den muslimske verdens behov som en byrde som forpliktet ham til innsats. «La meg brenne ut for Gud», skrev han i sin dagbok ved ankomsten til Calcutta i 1806.

Martyn mente at særlig gjennom skolemisjon kunne en nå ut til Indias millioner hinduer og muslimer. Han gjorde en banebrytende innsats ved å oversette NT til urdu, persisk og arabisk. Han deltok i offentlige debatter med muslimske lærde, og det fortelles om Martyn at tårer over et hardt angrep på hans tro gjorde mer inntrykk på forsamlingen enn velformede resonnnementer. Dessuten satset han mye på personlig evangelisering blant muslimer. Det som gjør inntryk på en moderne leser, er Martyns brennende ønske om å nå muslimer med evangeliet, hans rike personlige utrustning og allsidige innsats på strategisk viktige områder. I løpet av seks år gjorde Martyn en innsats som fremdeles lyser, skriver Opsal.

Det store navnet i moderne islammisjon er Samuel M. Zwemer (1867-1952). Etter en lang tjeneste i Arabia var Zwemer blitt den reformerte kirkes fremste autoritet på islam og arabiske forhold. Han var en pioner når det gjaldt misjon i Arabia. Ideen hans var å forkynne evangeliet der islam stod sterkest. Gjennom sitt forfatterskap og sitt engasjement i utdannelsen av misjonærer fikk han uvurderlig betydning for protestantisk misjon blant muslimer.

Zwemer deltok på verdensmisjonsmøtet i Edinburgh i 1910 og var en av drivkreftene bak møtets fokusering på misjon blant muslimer. Han fikk også betydning for norsk misjon blant muslimer. Otto Torvik stiftet Den Norske Muhammedanermisjon i 1940 etter at han under sine studier i USA hadde møtt kallet til muslimmisjon gjennom Zwemers forfatterskap.

Jan Opsal peker også på en rekke aktuelle utfordringer, først og fremst nødvendigheten av å prioritere misjon blant muslimer. Det er fortsatt langt igjen til en satsing som svarer til utfordringen. Samuel Zwemers visjon om å drive misjonsarbeid der islam står sterkest, må tas på alvor. Opsal nevner også behovet for saksvarende kunnskap om islam. Det er selvsagt spesielt viktig for den som skal arbeide blant muslimer. Likeens er det nødvendig å gjennomtenke forholdet mellom kristendom og islam (religionene).

Islam er verdens største ikke-kristne religion. Islam regner kristendommen som en del av sin egen historie. Islam har et begrepsapparat som ligner kristendommens. Islam er den eneste religionen kristendommen har tapt betydelig terreng til, og islam er også den religionen kristendommen har hatt jevnlige konfrontasjoner med i over tusen år. Derfor står kristendommens møte med islam i en særstilling.