Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 8080
4675 Kristiansand

Telefon: 938 52 567
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Advent

Desember-andakten er skrevet av Magne Ekanger

Advent betyr frelsarens kome eller Herrens kome, og tida før jul er ei svært fin tid til å lesa og høyra om Han som kom slik Gud hadde sagt. Men då tida var fullkomen, sende Gud Son sin, fødd av ei kvinne, fødd under lova, for at han skulle kjøpa fri dei som var under lova, så dei skulle få barnekår (Gal 4,4f).

At Jesus skulle koma, vart lova av Gud alt på den dagen då mennesket vart ført til fall av slangen. Då sa Gud til slangen: Og eg vil setja fiendskap mellom deg og kvinna, mellom di ætt og hennar ætt. Han skal krasa hovudet ditt, og du skal krasa hælen hans (1 Mos 3,15).

Det vesle barnet i Betlehem var Gud komen i kjøt til jord. Kjenner du denne Jesus? Er han meir for deg enn eit lite vakkert barn i ei krubbe som vart fødd i usle kår ein gong for om lag 2000 år sidan? Om dette barnet skreiv Ambrosius som levde frå år 334 til 397:

1. Folkefrelsar til oss kom, fødd av møy i armodsdom! Heile verdi undrast på kvi du såleis koma må.

3. Utan synd han boren er som all synd for verdi ber. Han er både Gud og mann, alle folk han frelsa kan.

«Folkefrelsar, Gud og mann», skreiv Ambrosius. Tenk, Gud kom til jorda og vart menneske for å frelsa oss fortapte adamsættlingar. Det var den einaste måten me kunne bli berga frå den evige fortapinga på. Slik måtte Gud ordna vår sak. Han kallar oss i dag, i denne adventtida, til å ta imot den store gåva frå Himmelen, Jesus Kristus, fødd av møy i armodsdom i Betlehem.

Så kjem bodskapen enno ein gong til oss i 2019: I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren (Luk 2,11). Johannes vitna om han som kom og sa: Ved dette vart Guds kjærleik openberra imellom oss, at Gud har sendt sin einborne Son til verda, så vi skal leva ved han. I dette er kjærleiken, ikkje at vi har elska Gud, men at han har elska oss og sendt sin Son til soning for syndene våre (1 Joh 4,9f).

Guds ord er sanning, og difor kan me og vera trygge på at alt Gud har lova, vil henda. Gud har lova at Jesus skal koma att ein dag for å henta alle som kjenner han, og som han kjennest ved. Er du ein av dei? Måtte me alle vera mellom dei Jesus hentar heim til seg i Himmelen.

Velsigna advent og god jul!