Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 212
3571 Ål

Telefon: 938 52 567
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Gud bøygde seg til meg og høyrde mitt rop (Sal 40,2)

Andakten for mars er skrevet av Anne Margrethe Eidesvik

EG VENTA, JA VENTA PÅ HERREN. DÅ BØYGDE HAN SEG TIL MEG OG HØYRDE MITT ROP ( Salme 40,2)

Det er mange, mange år no sidan dette gudsordet blei ei sanning i mitt liv. Kor stort det er å få vitna om at aldri har satsinga på Guds lovnader vore forgjeves. Denne satsinga forvandla situasjonar, tankar og sinn, og Guds gode løysingar blei ein dyrebar skatt. Ein skatt eg ber inne i meg. Ein del av denne skatten er, då eg på grunn av mine dårlege val, stod ovanfor djup fortviling, sjølvforakt, skuld og skam der eg budde i USA. Oppleving av å vera fødd på nytt hadde eg frå mange år tilbake. Misjonærkall bar eg på. Likevel – det som ikkje var Guds heilage plan for mitt liv – hadde eg valt, og konsekvensene av dette valet var meir enn eg makta å ta stilling til. Livet var bekande mørkt.

«Då ropte eg til Gud i mi naud. Då bøygde han seg til meg og høyrde mitt rop. Han drog meg opp av den tynande grava, av det botnlause dyet.  Han sette mine føter på  fjellgrunn, han gjorde mine steg støe» (Salme 40,3).

Å du forunderlege, barmhjertige, miskunnsame Gud! Å få oppleva denne tilgjevingas forvandling er mektig, og noko ein aldri kan gløyma. Oppreising blei det. Kursendring. Misjonærkallet blei teke i mot med fryd og stor takksemd. Masteroppgåve blei skriven. To opphald i India hadde eg bak meg då eg svært så tydeleg blei leia til KMM, ein misjonsorganisasjon eg ikkje visste om. Deira utsending til India blei eg. Visum til India ordna óg Gud med, sjølv om nesten alle misjonærar i landet hadde reist til andre stadar, av di dei ikkje fekk fornya sitt visum.

Kallet frå Gud fekk eg kvila i. Kallet frå Gud opna stengde dører, og påverka dei som sat med makta i staten, slik at den årlige fornyinga av visum blei gjeve. Tenk – over ein 32 års periode skjedde dette. Kallet frå Gud reiste meg opp frå mange slags sjukdomar. Det gav meg moglegheit til, saman med flotte lokale medarbeidarar, å byggja ei mengd med hus til dei fattige. Å gje  meiningsfylte, utviklande arbeidsplassar til både muslimar, hinduar og kristne. Å byggja toalett til ei mengd med menneske som ikkje hadde noko slikt. Å behandla tusenvis av hjelpelause pasientar og gje flott utdanning ved misjonens skule til mange born. Bodskapen om Jesus var den viktigaste å formidla kvar einaste dag.

Ein hærskare av forbederar og krafta frå Den Heilage Ande stod bak alt dette. ALL ÆRE TIL GUD I DET HØGSTE!