Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 8080
4675 Kristiansand

Telefon: 938 52 567
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Å venne seg til å leve nær Gud

Andakten for august er skrevet av Jorunn Dijkstra

Å venne seg til å leve nær Gud[1]. Dette er tittelen på ei bok som eg kjøpte alt i studietida, og som sidan har vore med meg til Senegal og nå er tilbake i Noreg. Det er stort sett ei samling brev som er skrivne på 1600-talet av ein «ringe og ulærd mann» (s. 5) som etter kvart fekk namnet Broder Laurentius. Han «etterlot seg minnet om et hellig liv» (s. 5), der han hadde sett «alt inn på å leve i Guds nærhet og å gjøre alt til hans ære» (s. 6).

Nå kan du kanskje lura på kvifor eg dreg fram ei så gamal bok. Kva kan vi læra av det?

Paulus skreiv i Fil 3,17: «Følg føredømet mitt, sysken, …» Til Timoteus skreiv han: «…. ver eitt førebilete for dei truande …» (1 Tim 4,12). Titus fekk ei liknande oppmuntring: «Ver sjølv eitt førebilete …» (Tit 2,7). Broder Laurentius levde mykje seinare enn Paulus, Timoteus og Titus, men han har blitt eitt av mange førebilete i mitt eige kristenliv. Grunnen til det ligg gøymd i tittelen: «Å venne seg til å leve nær Gud».

Kva betyr det å leva nær Gud? Og kvifor treng ein å venne seg til det?

Då Gud førte Israelsfolket ut av Egypt, måtte dei læra Gud å kjenna. Gjennom mange under og teikn viste han at han elska folket og tok seg av dei. Men han viste og på fleire måtar at han var ein heilag Gud. Det er ikkje for ingenting at vi les i Heb 10,31: «Det er frykteleg å falla i hendene på den levande Gud!» Og ein av englane som forkynner dommen i Johannes Openberring ropar: «Ottast Gud og gjev han æra!» (14,7).

Men-, denne same heilage Gud er han som elskar oss så høgt at han gav sin einaste Son slik at kvar den som trur på han ikkje skal fortapast, men ha evig liv (Joh 3,16). Han skal vi elska og tena, han skal vi æra i alt det vi gjer. Om vi har vår arbeidsplass på eit kjøkken slik som Broder Laurentius eller ein annan stad, det som er viktig er at vi heile tida lever som om Gud heilt konkret er ved vår side. Og det er han jo gjennom Talsmannen, Den heilage ande, som han sende i Jesu namn til å bu i oss (Joh 14,15-26). Eit slikt liv er eit rikt liv der vi blir forma etter biletet av Jesus sjølv (Rom 8,29).

[1] «Å venne seg til å leve nær Gud» av Broder Laurentius, Ansgar Forlag, 1982