Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 8080
4675 Kristiansand

Telefon: 938 52 567
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Jesus – for oss

Andakten for oktober er skrevet av Lars Magne Haugland 

Eg vil stanse for to bibelord frå Romarbrevet. Først: «Men Gud syner sin kjærleik mot oss med di han døydde for oss medan vi endå var syndarar» (Rom 5,8). For det andre: «Er Gud for oss? Kven er då imot oss. Han som ikkje sparde sin eigen son, men gav han for oss alle. Korleis kunne han anna enn å gje oss alle ting med ham» (Rom 8,31-32).

Desse to orda «for oss» går igjen i begge desse avsnitta. «For oss» kunne gjerne omsetjast til «til beste for». Det at Jesus døydde for oss, er til det beste for oss, og han gjorde det i staden for oss. Eg vil særleg understreka dette at Jesus døydde for mine synder. Det gjorde han i staden for meg. Det var eg som skulle ha døydd pga. mine synder. «Den som syndar, skal døy», fortel Bibelen. Men no fortel Bibelen den glade bodskapen at Jesus gjekk i staden for meg.

Han som ikkje visste av synd, blei gjort til synd for oss, så vi skulle bli rettferdiggjord for Gud i ham (2 Kor 5,21). Han blei tilrekna mine synder, og eg blei frårekna mine. Høyr det du som slit med syndene dine. Han har stroke ut skuldbrevet eller anklageskriftet som gjekk imot oss. Det tok han bort då han nagla det til krossen, jfr Kol 2,14. Jesus gjorde opp for alle våre synder på Golgata. Ein av våre reformatorar, F. Melanchton, har sagt det slik at Gud ser oss i Kristus som om vi aldri hadde synda.

Den som tek imot Jesus og hans frelsesverk, han slepp straffa og dommen for sine synder. Jesus har teke straffa, jfr. Jes 53,5. «Så er det inga fordøming for dei som er i Kristus Jesus» (Rom 8,1). I staden for skuldbrevet som vitna imot oss, har vi i Jesus fått eit fridomsbrev som vitnar for oss. Der står det at du er kjøpt fri med Jesu blod, og Jesus har betalt synderekninga (1 Kor 6,20).

Vi kan syngja med Trygve Bjerkreim: «Takk at du tok mine byrder, eit høgfjell av skuld og av skam. Du bar det på skuldrene dine, du skuldlause sonofferlam. Og i vers 3 står det så fint: «So vil ved korset eg standa, med undring eg ser: Eg er fri! Eg skal ikkje døy, eg skal leva, med Jesus til ævelig tid» (Sb. 288).