Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 212
3571 Ål

Telefon: 911 50 344
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Brødet frå himmelen – og våre perspektiv

Oktober-andakten er skrevet av Reidun Heradstveit 

Matt 4.4: Mennesket lever ikkje av brød åleine, men av kvart ord som går ut frå Guds munn

I denne kjende bibelteksten vert vi minna om fleire vesentlege sider som rører ved livet vårt. Primært handlar det om å la Guds ord vera lykt og lys i liv og teneste. Når livsens brød, Jesus og Ordet, får prega oss, er dette ei gåve som handlar om barnekår, om retten til samfunn med vår Frelsar.

Denne klassiske kristendomsforståinga er blitt utfordra til alle tider, då det er ei freisting for mennesket å setja det skapte i sentrum i staden for Skaparen, vår himmelske Far. Orda frå Matt 4,4 er ei påminning om kva som er viktig for å kunne halda ut på vegen til himmelen. På denne bakgrunnen er det heller ikkje uvesentleg kva perspektiv, referanserammer og kjelder vi legg til grunn for våre handlingar, valg og prioriteringar på ulike livsområde.

Der kors og forsoning får vera den berande grunnvollen i forkynninga, vert det ei kjelde til liv, slik Jesu ord viser i Joh 6.35: Eg er livsens brød. Den som kjem til meg skal ikkje svelta, og den som trur på meg skal aldri nokon gong tyrsta. Når brødet frå himmelen blir viktig for oss, vert også våre mange perspektiv i kvardagen viktige. Salme 119, 160: Summen av ditt ord er sanning, og til evig tid står all di rettferds lov ved lag.