Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 212
3571 Ål

Telefon: 938 52 567
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

De så opp til ham og strålte av glede (Salme 34,6)

Mai-andakten er skrevet av Bjarne Gjuvsland

I Salme 34,6 leser vi:«De så opp til Ham og strålte av glede og deres ansikt rødmet aldri av skam«. Og det står også i Guds Ord:» Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud» (Jes 41,10.) Vi husker hvordan Peter begynte å synke da han så på bølgene. Men straks han fikk vendt blikket og ropet mot Jesus, var han reddet.

Bibelen formaner oss til å se oppover. Vi skal få løfte våre øyne «opp mot fjellene» som Salme 121 uttrykker det. Det er der vi skal vente vår hjelp fra, og egentlig bare der. Vi som har så lett for nettopp «å se oss engstelig om» når syndene plager og bekymringene trykker, trenger til å bli minnet om hvor vår hjelp kommer fra, fra himmelens og jordens Skaper – fra Han som bor i det «høye og hellige og hos den som er sønderknust og nedbøyd i ånden» (Jes 57,15).

Ordet i Salme 34,6 er fremfor alt noe jeg skal få tro og gripe og holde fast i, at de som ser opp til Ham skal få stråle av glede og deres ansikt skal aldri rødme av skam. For det er Han som de så opp til, som er den vesentlige her, det er Han som er årsaken, det er Han som har ordnet alt, det er Han som har betalt min skyld og sona min straff, det er Han som er min stedfortreder innfor Gud.

Det er Han som er min fred. De strålende øynene og ansiktet som aldri rødmet av skam, er virkningene av det at jeg får se opp til Ham og det Han har gjort for meg – og regne med det! Men vi har så lett for å gå bakvendt til verks, og så blir vi opptatt av virkningene og prøver å finne dem i hjerte og liv, istedenfor å se opp til Ham.

Hvorfor kan vi stråle av glede, og hvorfor trenger vårt ansikt aldri rødme av skam? Bibelen uttrykker det på forskjellige måter, men saken er alltid den samme: min grunn er Jesu blod. For det står i Hebreerbrevet at vi har frimodighet i Jesu blod til å gå like inn i helligdommen. Det er altså Jesu blod som er grunnen til at vi skal få stråle av glede, vi som har så mye å skjemmes over, fordi det er så mye skrøpelighet hos oss. I Ham skal vi få stråle av glede.